ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Profil školy

Základní údaje

 

Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola Šternberk Olomoucká 76

Sídlo školy: Olomoucká 76 , 785 01 Šternberk

IČO: 61989789

IZO ředitelství: 600026558

Zřizovatel: Olomoucký kraj

Ředitel školy: Mgr. Zuzana Parmová

Školská rada: zřízena k 1.1.2006, č.j. KUOK/36860/05/OŠMT/848, po sloučení se ZŠ při PL Šternberk zřízena nově k 25.4.2008 č.j. 40402/2008

Předseda školské rady: Mgr. Milena Hladišová

Součásti školy:

  • ZŠ praktická, IZO : 108 012 832
  • ZŠ speciální, IZO : 108 012 832

Od 1.1.2008

  • ZŠ při PL Šternberk, IZO : 108 012 832
  • Školní družina, IZO : 150 025 351
  • Školní jídelna, IZO : 110 300 485

Vzdělávací programy:

ŠVP „ŽIVÁ ŠKOLA“ dle přílohy 2 RVP ZV 2013

ŠVP „Spolu“ dle RVP ZV 2013

Vzdělávací program Pomocná škola, MŠMT ČR čj. 24 035/ 97-22

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, čj. 15988/2003-24

 

 

 

Pomáháme při startu do života

 

Základní škola je místem, kde budoucí učni a středoškoláci získávají své první znalosti a dovednosti. Místem, kde se mnohdy rozhoduje nejen o jejich budoucím povolání, ale také o úspěchu a uplatnění v náročném světě dospělých. Naším posláním je pomáhat v tomto náročném procesu žákům, kteří na startovní čáře života stanuli poněkud znevýhodněni. Speciální pedagogické metody nám umožňují pomoci kompenzovat nevýhody (ať již intelektové, zdravotní, či sociální) se kterými k nám naši žáci přicházejí a nasměrovat tak cestu jejich dalšího studijního, profesního a osobnostního rozvoje.

 

 

 

Charakteristika školy

 

Zvláštní škola Šternberk, okr. Olomouc zřízena dne 1. ledna 1995 zřizovatelem – Školským úřadem v Olomouci podle § 6, odst. 1, písm. a, zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství jako příspěvková organizace.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14689/2001-14 ze dne 30. března 2001 se stala s účinností k 01.04.2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. S účinností od 01. 09. 2005 změna názvu na Základní škola Šternberk, Olomoucká 76. Od 01.01.2008 je součástí školy i ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk.

Hlavním předmětem činnosti základní školy je vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole s běžným výukovým programem. Vzdělávání je realizováno v rozsahu vzdělávacích programů Zvláštní škola, Pomocná škola, Rehabilitační třída Pomocné školy, ŠVP dle RVP ZV, ŠVP dle RVP ZV přílohy LMP a ŠVP dle RVP ZŠS. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků a připravuje žáky pro další studium a praxi. Složka ZŠ praktické má devět ročníků ve čtyřech třídách. Součástí Základní školy ve Šternberku je také pět tříd ZŠ speciální, ve kterých jsou převážně individuálně vzděláváni především klienti PSS Vincentinum. Škola zajišťuje odpovídající vzdělávání žáků hospitalizovaných na dětském oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk ve čtyřech třídách ZŠ při PL Šternberk.

Další součásti jsou školní družina a školní jídelna – výdejna.

Vybavení školy

 

Škola je dobře vybavena i pro předprofesní přípravu žáků. Nachází se zde školní dílna, pozemek i cvičná kuchyně. Na těchto místech si žáci mohou vyzkoušet různé činnosti a zjistit, co jim jde, co je baví a čím by se případně mohli zabývat v dalším životě.

 

Vybavení tříd

Téměř všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem. V učebně výtvarné výchovy se nachází interaktivní tabule Activboard. Využívá se i notebooku s dataprojektorem. Třída základní školy speciální je vybavena počítačovou sestavou. Pro žáky je k dispozici reedukační místnost, kde se nachází počítačová sestava s multifunkčním zařízením. Žáci mohou využít i klavír nebo možnost zahrát si stolní tenis. Do budoucna se i nadále počítá s postupným obnovováním školního nábytku a dalšího vybavení.

Interaktivní tabule

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačová učebna

Učebna je nově díky projektu „EU peníze školám“ vybavena 12ti počítačovými sestavami (počítačová skříň: Barbone W SPARROW (i3-2100 CPU, 3.10 GHz, 4GB RAM; LCD monitor: Samsung SyncMaster 22 palcový display). Na všech sestavách je k dispozici operační systém Windows 7 Home Premium. Jako datové úložiště je používán NAS server s dvěma disky (4TB), sloužící nejen pro zálohu dokumentů.

 Počítačová učebna      Počítačová učebna_

 

 

 

 

 

 

 

Cvičná kuchyňka

Školní cvičná kuchyně je zařízená běžnými kuchyňskými spotřebiči, se kterými se dívky mohou setkat v domácnosti. Je zde kuchyňská linka, elektrický sporák, fritéza, kuchyňský robot a veškeré druhy nádobí. Kuchyňka může sloužit např. také jako pracovna ručních prací, kde děvčata mohou vyšívat, plést, háčkovat, ale také třeba šít na šicím stroji.

 

 

 

Dílny

Naše škola disponuje dřevodílnou a kovodílnou. V obou dílnách se nachází dostatečné množství pracovních míst vybavených pracovními stoly a skříňkami. V dřevodílně se nachází stolní elektrická pila a stolní vrtačka. Dílny jsou dostatečně vybaveny nářadím a spotřebním materiálem, který je uložený v sousední místnosti sloužící jako sklad.

Dřevodílna      Kovodílna      Kovodílna

 

Školní pozemky a hřiště

K dispozici jsou rozsáhlé plochy v okolí školy. Žáci pracují na školním pozemku, v ovocném sadu či na skalce. Školní hřiště je pravidelně upravováno a má dostatečné rozměry k uskutečnění nejen fotbalových turnajů, ale k dispozici jsou i koše pro basketbal. V areálu školy se nachází dopravní hřiště, které využívají i jiné školy v okolí.

Školní pozemky     Škola3     P1040420             ptaci perspektiva

 

 

 

 

 

Družina

Činnost školní družiny je realizována na pracovišti Olomoucká 76, kde je zřízeno 1 oddělení ŠD, které má vyhrazenu samostatnou pracovnu. Pro své aktivity má školní družina k dispozici všechny odborné učebny i venkovní plochy, pokud zde neprobíhá výuka, tedy interaktivní učebnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, travnatá hřiště a rehabilitační tělocvičnu. Vybavení pro práci školní družiny je na standardní úrovni. Postupně jsou doplňovány hry, knihy i relaxační potřeby. Do vybavení družiny patří dvě sady velkých molitanových kostek, hrací dopravní koberec, multifunkční deska, na níž mohou žáci hrát stolní fotbálek, kulečník, stolní tenis, či dámu. Školní družina využívá sportoviště v areálu školy a to travnaté hřiště pro odbíjenou, hřiště s basketbalovými koši a fotbalové hřiště. Po domluvě se správcem dopravního hřiště je možnost využít i dopravní hřiště, kde používáme kola, koloběžky a motokáry.

Družina je plně vybavena pomůckami pro výtvarnou činnost žáků, pro relaxaci žáků a různé hry.

   Družina2