ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Metodik prevence

Školní metodik prevence:

e-mail: skola.s@seznam.cz

telefonní číslo: 585 012 851

 

 

Konzultační hodiny: pondělí  8:00 – 8:45 hod.

nebo kdykoliv po předchozí domluvě na výše uvedeném

telefonním čísle

 

 

S čím vám mohu pomoci:

 

 

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami apod.)

 

 •  poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

 

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence

 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY A KONTAKTY:

 

Dokumenty MŠMT ČR dostupné  v elektronické podobě na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

 Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc (128,00 KB)

 Priloha_1_Navykove_latky.rtf (275,66 KB)

 Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc (69,50 KB)

 Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc (66,50 KB)

 Priloha_4_Alkohol.doc (73,00 KB)

 Priloha_5_Syndrom_CAN.doc (72,50 KB)

 Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc (156,00 KB)

 Priloha_7_Kybersikana.doc (145,00 KB)

 Priloha_8_Homofobie.doc (79,00 KB)

 Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc (72,50 KB)

 Priloha_10_Vandalismus.doc (81,00 KB)

 Priloha_11_Zaskolactvi.doc (127,50 KB)

 Priloha_12_Kradeze.doc (80,00 KB)

 Priloha_13_Tabak.doc (102,50 KB)

 Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc (142,00 KB)

 Priloha_15_Netolismus.doc (74,50 KB)

 Priloha_16_Sebeposkozovani.doc (106,00 KB)

 Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc (141,50 KB)

 Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc (149,50 KB)

 Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc (96,50 KB)

 Priloha_20_Domaci_nasili.doc (128,00 KB)

 priloha_21_hazardni_hrani.docx (58,26 KB)

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.pdfFormulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS.docxFormulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS.pdf

 

 

Plán metodika primární prevence 2016/2017

 

Místo realizace: Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01, Šternberk

 

Zapojeno: všichni žáci ZŠ praktické a speciální, ZŠ při PL, všichni pedagogičtí i provozní pracovníci

 

 

Seznámení pracovníků s celoročním MPP proběhne v září 2016, jednotlivé akce budou průběžně upřesňovány v průběhu školního roku v měsíčních plánech s přihlédnutím k aktuálním potřebám žáků základní školy.

 

Hodnocení celoročního MPP – dílčí hodnocení po 1. pololetí v lednu 2016, závěrečné hodnocení v červnu 2016.

Během školního roku jsou prvky MP uplatňovány v téměř všech předmětech – např. prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, pracovní vyučování, výtvarná výchova. Témata jsou zařazována i do činnosti ŠD.

 

 

Dlouhodobé aktivity a zaměření MPP

 

Spolupráce s PSS Vincentinum,  DD Chválkovice, MP Šternberk

 

V letošním školním roce se zaměříme na šikanu a její prevenci. Učitelé budou realizovat pedagogickou intervenci v této oblasti formou pohovorů se žáky, cílených aktivit v hodinách, projektových dnů a třídnických hodin. Využijeme také tematické besedy s příslušníky MP a PČR.

O zapojení rodičů budeme usilovat nabídkou společných aktivit u příležitosti Svátku matek a Dne dětí. Informace o nabídce poradenské činnosti výchovného poradce pro žáky i rodiče jsou zveřejněny na stránkách školy,

 

 

Metody a formy

– výtvarné vyjádření

– práce ve skupinách, samostatné řešení problému

– scénický projev

– řešení krizových situací

– řízený rozhovor

– nácvik řešení konkrétních situací

– dramatizace

– řízený rozhovor

– grafické ztvárnění problému

– diskuze

– besedy

– projekty

 

Měsíc Termín a název akce Druh aktivity Cíle aktivity  
 

září

 

Cvičení v přírodě

 

celodenní aktvivita pro 1. a 2. stupeň

 

Aktivní pobyt v přírodě spojený s dopravní výchovou, zdravovědou, spoluprací ve skupině spolužáků

 
 

říjen

 

Drogové závislosti, alkoholismus, kouření

 

Projektové vyučování pro 1.     a 2. stupeň

 

Prevence a následky drogových závislostí, alkoholismu a kouření

 

 

 

 

 

listopad

 

Kde se vzala demokracie

 

 

 

 

 

Projektové vyučování pro 1.     a 2. stupeň

 

Výchova

demokratického občana -sebeúcta, sebedůvěra a samostatnost, zákony, svoboda, spravedlnost, solidarita,odpovědnost tolerance

 

 

 

prosinec

 

Aby Vánoce byly hezké…

 

Projektové vyučování pro žáky 1. a 2. stupně

 

Osobnostní a sociální výchova – zvyky, tradice ( u nás I ve světě, dílničky

 

 

 

 

 

 

leden

 

Kultura pro všechny

 

 

 

 

 

 

 

Projektové vyučování pro žáky 1. a 2. stupně

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova- základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české

a evropské společnosti

otevřenost a tolerance

 

 

 

 

 

 

 

 

únor

 

Městská knihovna Šternberk

 

Dopolední aktivita pro vybrané žáky

 

 

 

 

 

březen Jeden svět  

 

 

 

Projektové vyučování pro žáky 1. a 2. stupně

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – překonávání stereotypů a předsudků, kulturní rozmanitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben

 

 

Velikonoční dílna

 

 

Odpolední aktivita pro přihlášené žáky

 

 

 

Kreativní sebevyjádření s Velikonoční tématikou

 

 

 

 

 

 

 

květen

 

Svátek matek

 

Odpolední aktivita pro žáky a rodiče

 

 

Společné kreativní činnosti, výroba koláže s jarní tématikou, vystoupení pro maminky

 

 

 

 

 

 

 

 

červen

 

Den dětí

 

 

 

 

 

Můžeme věřit internetu

 

Celodenní aktivita pro 1. a 2. stupeň

 

 

 

 

Projektové vyučování pro žáky 1. a 2. stupně

 

 

Hry a soutěže  se zaměřené na podporu psychického a fyzického zdraví žáků

Rodiče jako diváci vítáni

 

Mediální výchova – hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění; na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času

 

Dokumenty MŠMT ČR  dostupné  v elektronické podobě na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

▪ Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Přílohy metodického doporučení:

 1. Prevence rizikového chování – návykové látky
 2. Prevence rizikového chování – doprava
 3. Prevence rizikového chování – poruchy příjmu potravy
 4. Prevence rizikového chování – alkohol
 5. Prevence rizikového chování – syndrom týraného dítěte (CAN)

6, Prevence rizikového chování – školní šikanování

 

 

 

 

 1. Prevence rizikového chování – kyberšikana
 2. Prevence rizikového chování- homofobie
 3. Prevence rizikového chování – extremismus, xenofobie, rasismus, antisemitismus
 4. Prevence rizikového chování – vandalismus
 5. Prevence rizikového chování – záškoláctví
 6. Prevence rizikového chování – krádeže
 7. Prevence rizikového chování – tabák
 8. Prevence rizikového chování – krizové situace spojené s násilím
 9. Prevence rizikového chování – netolismus
 10. Prevence rizikového chování – sebepoškozování
 11. Prevence rizikového chování – nová náboženská hnutí
 12. Prevence rizikového chování – rizikové sexuální chování
 13. Prevence rizikového chování – příslušnost k subkulturám
 14. Prevence rizikového chování – domácí násilí
 15. Prevence rizikového chování – hazardní hraní
 16. Prevence rizikového chování – dodržování pravidel prevence u žáků s PAS

 

Konzultační hodiny učitelů:

 

výchovný poradce Středa                   9,00 – 10,00
ŠMP Pondělí                 7,20  –    7:50
metodik EVVO Pondělí                   7,30 –    8,00
ZŠ speciální Pondělí                   7,30 –    8,00
IV. třída Pondělí                   8,00 –    8,45
V. třída Středa                   11,00 –13,00

 

 

 

Ve Šternberku 17. 9. 2016                                                     Aktualizováno 30. 4. 2017

 

 

Ředitel školy: Mgr. Zuzana Parmová