ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Charakteristika školy

Zvláštní škola Šternberk, okr. Olomouc zřízena dne 1. ledna 1995 zřizovatelem – Školským úřadem v Olomouci podle § 6, odst. 1, písm. a, zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství jako příspěvková organizace.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14689/2001-14 ze dne 30. března 2001 se stala s účinností k 01.04.2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. S účinností od 01. 09. 2005 změna názvu na Základní škola Šternberk, Olomoucká 76. Od 01.01.2008 je součástí školy i ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk.

Hlavním předmětem činnosti základní školy je vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole s běžným výukovým programem. Vzdělávání je realizováno v rozsahu vzdělávacích programů Zvláštní škola, Pomocná škola, Rehabilitační třída Pomocné školy, ŠVP dle RVP ZV, ŠVP dle RVP ZV přílohy LMP a ŠVP dle RVP ZŠS. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků a připravuje žáky pro další studium a praxi. Složka ZŠ praktické má devět ročníků ve čtyřech třídách. Součástí Základní školy ve Šternberku je také pět tříd ZŠ speciální, ve kterých jsou převážně individuálně vzděláváni především klienti PSS Vincentinum. Škola zajišťuje odpovídající vzdělávání žáků hospitalizovaných na dětském oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk ve čtyřech třídách ZŠ při PL Šternberk.

Další součásti jsou školní družina a školní jídelna – výdejna.